Застраховки

„Каско“ застраховката на плавателен съд покрива пълна (реална или конструктивна) и/или частична загуба, обща авария и спасяване. Понятието плавателен съд включва корпуса, машината, котлите, корабните системи, средства и механизми, навигационно, радио, свързочно, електрическо и техническо оборудване и съоръжения, резервни части, материали и запаси и в случай, че плавателният съд е със специално предназначение, обичайните принадлежности и реквизити за това. Покритите рискове се определят в договора за застраховка.

P&I застраховката покрива отговорността на корабособственика за вреди, причинени от кораба на трети лица. Покритие отговорност към трети лица се осигурява от P&I клубове, действащи на базата на взаимозастраховането или като P&I общозастрахователни компании, като обхватът на покритието им е сходен и е предмет на договаряне.

Специално разработено покритие за екипажи на плавателни съдове, в случай, че не са застраховани в P&I клуб.

Покритие за щети в резултат на война, стачки, размирици, въстания. Обичайно покритието се урежда отделно от застраховка Морско Каско и P&I. Плаването в т.н. „изключени райони“ (съгласно списъка на определените изключени райони от Лондонските пазари), обикновено е предмет на допълнително застраховане.

Застраховка, която цели да покрие корабособственика от потенциална загуба на приходи, вследствие неизползването на плавателен съд поради застрахователно събитие. Покритието е валидно при наличието на сбъднат риск по основната полица Морско Каско.

Покритие при отвличане на плавателен съд и поискан откуп. Застраховката помага на корабособственика да реагира бързо, с помощта на професионалисти по управление на кризите, по осигуряването на безопасността на екипажите и своевременното освобождаване на плавателния съд. Застраховката покрива платения откуп, разходи и възнаграждения на експерти по сигурността, допълнителни разходи и правна отговорност.

Застраховане на товари по време на превоз.
Застраховки на яхти и малки плавателни съдове.
Кораби по време на строителство и загуба на доход.

Покритие за физическа загуба или щета на всякакви видове летателни апарати, включително двигатели и други компоненти. Обичайно обхватът на покритието е на база „Всички рискове“, освен изрично изключените. Покритието също така може да бъде структурирано в зависимост от индивудуалните нужди и изисквания на клиента.

Авиационните компании и оператори са застрашени от загуба на приходи от неизползване на летателния апарат вследствие застрахователно събитие.

Покритие на самоучастието на застрахования, което авиационната компания задържа и заплаща в случай на застрахователно събитие.

Покритие за отговорност към трети лица и пътници за причинени имуществени и неимуществени щети. Застраховката може да бъде разширена с покритие за щети от шум и замърсяване.

Покритие за загуба или щета на резервни части на летателен апарат или друго оборудване, собственост на застрахования или на трети лица.

Покритие за застраховка злополука на екипажа на летателния апарат.

Покритие за щети вследствие война, въстания, стачки, бунтове, саботажи, отвличане на летателен апарат и неговия екипаж.

Карго застраховане при въздушен превоз.
Загуба на лиценз (Бревет).
Летищни отговорности.

Покритие на отговорността на застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, вследствие дейността на застрахования.

Покритие за отговорността на производителя или търговеца за загуби и вреди, нанесени на трети лица поради дефект или неизправност на произвеждания/продаван продукт.

Застраховка, свързана с провеждането на клинични проучвания, съгласно изискванията на българското законодателство.

Покритие за претенции към застрахования, свързани с негови професионални грешки или професионална небрежност.

Застраховката покрива отговорността на работодателя към служителите, съгласно дефинициите в Кодекса на труда.

Отговорност на превозвача.
Отговорност на Спедитора.

Покритие за физическа загуба или щета на застрахованото имущество вследствие пожар, природни бедствия, земетресение, злоумишлени действия на трети лица, авария на машини и др.

Покритие за загуба на приходи от дейността, вследствие покрито по застраховка Щети на имущества или Авария на машини застрахователно събитие.

 • Застраховки Злополука и Живот.
 • Покрития за смърт от злополука, трайна и временна загуба на трудоспособност, медецински разноски от злополука, рента и други.
 • Задължителна застраховка Злополука съгласно наредба за задължително застраховане на работници и служители, приета с ПМС 24 от 06/02/2006 г., обн. в ДВ бр. 15 от 17/02/2006 г.
 • Здравноосигурителни пакети, разработени съгласно изискванията на работодателя.

Покритието е предназначено за фирми и бизнеси, които биха искали да защитят своите баланси от загуби вследствие кредитни рискове като: разсрочени вземания, несъстоятелност, банкрут.

 • Гъвкави застрахователни решения в зависимост от спецификата на конкретен банков пртфейл.
 • Комплексна банкова полица.
 • Автомобилно Каско.
 • Гражданска отговорност.
 • Злополука на пътниците в МПС.

Застраховката на земеделски култури се купува от селскостопанските производители, включително фермерите, за да се защитят от загуби в резултат на:

 • градушка;
 • пожар;
 • проливен дъжд;
 • наводнение;
 • слана;
 • измръзване;
 • падащи летателни апарати и
 • др.

Застраховката защитава реколтата от рапица, слънчоглед, царевица, ечемик, лозя, плодови дървета, зеленцуци и др.

Застрахованата сума на декар се определя на базата на взаимни преговори между фермерите и застрахователите, но тя не може да е по-висока от действителната сума на добива.

Консултации

„АИС Брокер“ АД предлага на своите клиенти независими консултации, свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

 • Преглед на съществуващи застрахователни програми
 • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
 • Комплексни решения за управление на риска
 • Изготвяне на специфични условия за конкретни договорни отношения
 • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на „АИС Брокер“ АД по отношение на щети Ви дава възможност да прехвърлите тежестта по преговорите, уреждането и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции вследствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати и др., с цел предоставяне на максимално адекватни съвети и бързо обслужване, по всяко време.