Морско Каско

“Каско” застраховката на плавателен съд покрива пълна (реална или конструктивна) и / или частична загуба, Обща авария и спасяване. Понятието плавателен съд включва корпуса, машината, котлите, корабните системи, средства и механизми, навигационно, радио, свързочно, електрическо и техническо оборудване и съоръжения, резервни части, материали и запаси и в случай, че плавателният съд е със специално предназначение, обичайните принадлежности и реквизити за това. Покритите рискове се определят в договора за застраховка.

Protection & Indemnity

P&I застраховката покрива отговорността на корабопритежателя за вреди, причинени от кораба на трети лица. Покритие отговорност към трети лица се осигурява от P&I клубове, действащи на базата на взаимозастраховането или като P&I общозастрахователни компании, а обхватът на покритието е сходен, предмет на договаряне.

Злополука на екипажи

Специално разработено покритие за екипажи на плавателни съдове, в случай, че не са застраховани в P&I клуб.

Морско Каско – Война и Стачки

Покритие за щети в резултат на война, стачки, размирици, въстания. Обичайно покритието се урежда отделно от застраховка Морско Каско и P&I. Плаването в т.н. „изключени райони” (съгласно списъка на определените изключени райони от Лондонските пазари), обикновено е предмет на допълнително застраховане.

Загуба на Приходи от Наем

Застраховка, която цели да покрие корабособственикът от потенциална загуба на приходи, вследствие неизползването на плавателен съд поради застрахователно събитие. Покритието е валидно при наличието на сбъднат риск по основната полица Морско Каско.

Отвличане и откуп

Покритие при отвличане на плавателен съд и поискан откуп. Застраховката помага на корабособственикът да реагира бързо, с помощта на професионалисти по управление на кризите, по осигуряването на безопасността на екипажите и своевременното освобождаване на плавателния съд. Застраховката покрива платения откуп, разходи и възнаграждения на експерти по сигурността, допълнителни разходи и правна отговорност.

Други

Застраховане на товари по време на превоз
Застраховки на яхти и малки плавателни съдове
Кораби по време на строителство и загуба на доход

Консултации

АИС Брокер АД предлага на своите клиенти независими консултации , свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

  • Преглед на съществуващи застрахователни програми
  • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
  • Комплексни решения за управление на риска
  • Изготвяне на застрахователни текстове за конкретни договорни отношения
  • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на АИС Брокер АД по отношение на щети Ви позволява да прехвърлите бремето на уреждането, преговорите и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции в следствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати, с цел да предостави адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време.