ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ


 “Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД , ЕИК 200475052, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 4, е застрахователен брокер, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg.

“Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на “Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД  услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес  гр. София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 4 или на електронна поща на адрес: office@ais.bg като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 15 дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

“Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Като застрахователен брокер “ Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД   извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

Като застрахователен брокер „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД  ние предоставяме съвет на ползвателите на застрахователни услуги като препоръка съобразена с личните им особености затова кой продукт отговаря най-добре на изискванията и потребностите им. Ние нямаме договорно задължение да извършваме застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи.

Естеството на възнаграждението, което “ Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД  получава за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.