Застраховки на Служители

  • Застраховки Злополука и Живот
  • Покрития за Смърт от Злополука, Трайна и Временна Загуба на Трудоспособност, Медецински Разноски от Злополука, Рента и други.
  • Задължителна Застраховка Злополука съгласно наредба за задължително застраховане на работници и служители, приета с ПМС 24 от 06/02/2006 г., обн. В ДВ бр.15 от 17/02/2006 г.
  • Здравно –осигурителни пакети, разработени съгласно изискванията на работодателя.

Консултации

АИС Брокер АД предлага на своите клиенти независими консултации , свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

  • Преглед на съществуващи застрахователни програми
  • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
  • Комплексни решения за управление на риска
  • Изготвяне на застрахователни текстове за конкретни договорни отношения
  • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на АИС Брокер АД по отношение на щети Ви позволява да прехвърлите бремето на уреждането, преговорите и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции в следствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати, с цел да предостави адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време.