Щети на Имущество на юридически и физически лица

Покритие за физическа загуба или щета на застрахованото имущество вследствие Пожар, Природни бедствия, Земетресение, Злоумишлени действия на трети лица.

Прекъсване на Производството/Дейността

Покритие за загуба на приходи от дейността, вследствие покрито по застраховка Щети на Имущества застрахователно събитие.

Строително – Монтажни Застраховки и Загуба на приходи вследствие прекъсване на строителството

Консултации

АИС Брокер АД предлага на своите клиенти независими консултации , свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

  • Преглед на съществуващи застрахователни програми
  • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
  • Комплексни решения за управление на риска
  • Изготвяне на застрахователни текстове за конкретни договорни отношения
  • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на АИС Брокер АД по отношение на щети Ви позволява да прехвърлите бремето на уреждането, преговорите и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции в следствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати, с цел да предостави адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време.