Авиационно Каско

Покритие за физическа загуба или щета на всякакви видове летателни апарати, включително двигатели и други компоненти. Обичайно обхватът на покритието е на база „Всички Рискове”, освен изрично изключените. Покритието също така може да бъдее определено в зависимост от индивудуалните изисквания на клиента.

Загуба на Приходи

Авиационните компании и оператори са застрашени от загуба на приходи от незиползване на летателният апарат вследствие застрахователно събитие.

Застраховка на Самоучастието

Покритие на самоучастието на застрахования, което авиационната компания задържа и заплаща в лучай на застрахователно събитие.

Отговорност Трети Лица и Отговорност към Пътници

Покритие за отговорност към трети лица и пътници за причинени имуществени и не-имуществени щети. Застраховката може да бъде разширена с покритие за щети от шум и замърсяване.

Резервни Части

Покритие за загуба или щета на резервни части на летателен апарат или друго оборудване, собственост на застрахования или на трети лица.

Злополука на Екипажи

Покритие за застраховка злополука на екипажа на летателният апарат.

Военни Рискове и Отвличане

Покритие за щети вследствие война, въстания, стачки, бунтове, саботажи, отвличане на летателен апарат и неговият екипаж.

Други

Карго Застраховане при въздушен превоз
Загуба на Лиценз (Бревет)
Летищни Отговорности

Консултации

АИС Брокер АД предлага на своите клиенти независими консултации , свързани с конкретни застрахователни интереси и изисквания:

  • Преглед на съществуващи застрахователни програми
  • Препоръки за оптимизиране на съществуващи застрахователни програми
  • Комплексни решения за управление на риска
  • Изготвяне на застрахователни текстове за конкретни договорни отношения
  • Консултации и проучване на пазара за определен застрахователен продукт или застрахователна програма

Уреждане на щети

Услугите на АИС Брокер АД по отношение на щети Ви позволява да прехвърлите бремето на уреждането, преговорите и контрола на Вашите щети на специалисти с дългогодишен опит.

Нашият екип разполага с капацитет да урежда претенции в следствие застрахователни събития като контактува със застрахователи, аварийни комисари, адвокати, с цел да предостави адекватен съвет и бързо обслужване по всяко време.